+UpiySub 08:03 - 01 Sep 2013
+FsKami 07:25 - 01 Sep 2013
+RailgunS159 07:23 - 01 Sep 2013
+MetroAnime 07:22 - 01 Sep 2013
+AoiSora-Fansub 07:22 - 01 Sep 2013
+ShuhenSubs 06:49 - 01 Sep 2013
+I-Fansub 05:51 - 01 Sep 2013
+soukisubs 04:41 - 01 Sep 2013
+gashbell75 04:26 - 01 Sep 2013
+metanteibayoo 04:13 - 01 Sep 2013
+soukisubs 04:09 - 01 Sep 2013
+AnimeFunindo 03:57 - 01 Sep 2013
+Eater-Team 03:54 - 01 Sep 2013
+Eater-Team 03:30 - 01 Sep 2013
+C-Assassins 03:06 - 01 Sep 2013
+ZenSub 03:05 - 01 Sep 2013
+AnimeFunindo 02:52 - 01 Sep 2013
+Ten-subs 02:36 - 01 Sep 2013
+AnimeFunindo 02:24 - 01 Sep 2013
+SandiSubs 02:14 - 01 Sep 2013
+SandiSubs 02:00 - 01 Sep 2013
+MXSubZ 01:34 - 01 Sep 2013
+KucingSub 21:38 - 31 Aug 2013
+Ragesubs 21:35 - 31 Aug 2013
+C-Assassins 21:28 - 31 Aug 2013
+Ragesubs 20:23 - 31 Aug 2013